top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. ÚVOD

 

1.1 Túto webovú stránku www.fentasy.film (ďalej ako „Webová stránka“ alebo aj ako „Internetový portál“) vlastní a prevádzkuje spoločnosť BeOnMind s.r.o., so sídlom Bosákova 7, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 45 637 440, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava IIIII, Oddiel: Sro, vložka č.: 66045/B, emailová adresa: studio@beonmind.com (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo aj ako „spoločnosť BeOnMind“ alebo aj ako „my“ v príslušnom gramatickom tvare).  

 

1.2 Webová stránka www.fentasy.film je určená na informovanie širokej verejnosti o celovečernom filme s názvom FENTASY

1.3 Spoločnosť BeOnMind s.r.o, ako prevádzkovateľ príslušného informačného systému na spracovanie osobných údajov reprezentovaným touto Webovou stránkou, je prevádzkovateľom osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú:

1.3.1 návštevníkmi Webovej stránky (ďalej len ako „Návštevník stránky“)

1.3.2 prihlásenými užívateľmi Webovej stránky (ďalej len ako „Užívateľ“)

(ďalej osoba pod bodom (1.3.1.) až (1.3.2.) spoločne len ako „Dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

1.4 Vážime si a rešpektujeme Vaše súkromie, preto kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“). 

 

1.5 Spoločnosť BeOnMind s.r.o vydáva v zmysle ustanovenia § 19 zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle Článku 13 a Článku 14 Nariadenia tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len ako „Zásady“). Cieľom týchto Zásad je Vám, ako dotknutej osobe, poskytnúť zákonný rámec informácií, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní a spracovaní Vašich osobných údajov, resp. pri získavaní osobných údajov od inej osoby ako od Dotknutej osoby. 

 

1.6 Keď prehliadate našu Webovú stránku, okrem ustanovení týchto zásad spoločnosti BeOnMind s.r.o akceptujete aj podmienky používania tejto Webovej stránky. Preto ak neakceptujete tieto podmienky a/alebo zásady pre prehliadanie našej Webovej stránky, prosíme nenavštevujte našu Webovú stránku a nevyužívajte obsah a služby ponúkané prostredníctvom našej Webovej stránky.

 

2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

2.1 „Osobné údaje“ sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, pričom identifikovanie prebieha priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

2.2 „Orgán dohľadu“ je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, emailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

2.3 „Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

 

2.4 „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

 

2.5 „Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

 

2.6 „Pseudonymizácia“ je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 

2.7 „Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

2.8 „Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 

2.9 „Tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

 

3. ZDROJE ZÍSKANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Spoločnosť BeOnMind s.r.o zhromažďuje osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete prostredníctvom elektronickej komunikácie resp. akejkoľvek inej komunikácie realizovanej v online prostredí našej Webovej stránky alebo ktoré získame prostredníctvom technických a / alebo profilovacích nástrojov našej Webovej stránky (napr. prostredníctvom súborov cookies). Jedná sa najmä o nasledovné situácie získavania osobných údajov: 

3.1.1.    prehliadanie našej Webovej stránky  

3.1.2.    prihlásenie sa cez našu Webovú stránku, kedy zadávate Vaše osobné údaje

3.1.3.    pridávanie a zverejňovanie príspevkov prostredníctvom našej Webovej stránky, kedy zadávate Vaše osobné údaje

3.1.4.    vypĺňanie formulárov umiestnených na našej Webovej stránke, kedy zadávate Vaše osobné údaje

3.1.5.    spontánne posielanie emailových správ na našu kontaktnú emailovú adresu studio@beonmind.com

 

3.2 Osobné údaje, ktoré nám poskytujte sú z Vašej strany poskytované dobrovoľne, pričom nezodpovedáme za rozsah zverejnenia týchto osobných údajov. Bez poskytnutia niektorých osobných povinných údajov nemôže byť poskytnutá požadovaná služba našej Webovej stránky resp. nevieme odpovedať na Vaše požiadavky resp. dopyty.

 

3.3 Nesiete zodpovednosť za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov a my ako Prevádzkovateľ sa na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto osobných údajov spoliehame. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.

 

3.4 Keď pridávate inzerát prostredníctvom služieb našej Webovej stránky, vypĺňate Vaše kontaktné osobné údaje, lokalitu a rovnako iné osobné údaje (napr. ako text inzerátu, obrázok a pod.), bez zadania ktorých nie je možné zverejniť požadovaný súkromný inzerát. Upozorňujeme, že pridaním inzerátu obsahujúceho akékoľvek Vaše osobné údaje dochádza k zverejneniu Vašich osobných údajov v rozsahu v akom ste ich uviedli.

 

3.5 Keď prehliadate našu Webovú stránku a samy dobrovoľne vyplňujete naše webové formuláre (napr. kontaktný formulár alebo formulár určený pre prihlásenie), poskytujete tým niektoré z Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na účely, na ktoré ste nám ich poskytli.

 

3.6 Keď spontánne pošlete e-mail na e-mailovú adresu studio@beonmind.com uvedenú na našej Webovej stránke, získame Vašu emailovú adresu, ako adresu odosielateľa, spolu s ďalšími osobnými údajmi, ktoré ste mohli vložiť do správy a príloh, aby sme vyhoveli Vašej žiadosti. E-mailová schránka uvedená na našej Webovej stránke nie je osobná a patrí do organizácie spoločnosti BeOnMind s.r.o a jej hlavným účelom je umožniť efektívne vykonávanie pracovných činností v spoločnosti BeOnMind s.r.o. To znamená, že správy posielané do e-mailového účtu studio@beonmind.com si môžu prezerať všetci, ktorí majú oprávnenie na prístup k tejto emailovej schránke. Odoslaním e-mailu na e-mailové adresy uvedené na našej Webovej stránke vyhlasujete, že ste si prečítali podmienky spracovania uvedené v týchto Zásadách a súhlasíte s nimi.

 

3.7 Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť BeOnMind s.r.o využíva súbory cookies v niektorých častiach Webovej stránky. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní našej Webovej stránky používate. Pri opakovanej návšteve našej Webovej stránky Váš internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť našej Webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookies vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť nášho Webu. Takýmto spôsobom do Vášho zariadenia uložené súbory cookies umožňujú prispôsobiť si prehliadanie našej Webovej stránky alebo ho jednoducho uľahčiť. Vďaka súborom cookies je teda možné zbierať vybrané informácie o preferenciách Vášho online prehliadania a ich využitím spríjemniť Vaše užívateľské prehliadanie webovej stránky. 

 

3.8 V nasledovnej časti týchto Zásad spracovania osobných údajov Vám uvádzame aké osobné údaje o Vás spracovávame, na aké účely, na akom právnom základe, po akú dobu uchovávania, komu ich sprístupňujeme a pod. 

 

3.9 Žiadame Vás, aby ste si prečítali Zásady používania súborov cookies, s ktorými by ste sa mali oboznámiť v spojení s informáciami, ktoré spoločnosť BeOnMind s.r.o. poskytuje v tomto vyhlásení.

 

4. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ O VÁS SPRACOVÁVAME A ROZSAH ICH SPRACOVANIA

4.1 Osobné údaje spracúvame v rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie jedného alebo viacerých konkrétnych účelov ich spracúvania, a to na príslušnom právnom základe. Jednotlivé kategórie osobných údajov spracovávame z titulu nasledovných účelov: 

4.1.1     Prehliadanie Webovej stránky (cookies)

4.1.2     Prihlásenie na Webovej stránke

4.1.3     Kontaktný formulár 

4.1.4.    Posielanie emailových správ

 

4.1.1    PREHLIADANIE WEBOVEJ STRÁNKY (COOKIES)

Okruh osobných údajov: Adresa IP, názov domény, geolokácia (ak je povolená)

Účel spracovania: Pri návšteve našej Webovej stránky informačné systémy zodpovedné za ich prevádzku získavajú údaje, pričom ich prenos je nevyhnutný a potrebný na zabezpečenie optimalizácie Webovej stránky, zvýšenie pohodlia pri jej používaní, na zabezpečenie analytického a štatistického vyhodnocovania používania Webovej stránky jej užívateľmi, profilovania, zistenie a predchádzanie zneužívania Webovej stránky (vrátane prevencie pred kybernetickými trestnými činmi, podvodmi, bezpečnostnými incidentmi a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností. Uvedené funkcionality sú zabezpečené prostredníctvom súborov cookies používaných Webovou stránkou. Pri Vašej prvej návšteve Webovej stránky, sa Vám zobrazí pop-up okno s informáciami o spracúvaní cookies a rôznymi možnosťami akcií. Po vybratí možnosti „Prijať všetky súbory cookies“, vyjadríte súhlas s tým, aby sme všetky kategórie cookies, ktoré ste označili v pop-up okne, používali tak, ako je popísané v pop-up okne a v týchto Zásadách. 

Právny základ: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zaistení riadnej prevádzky Webovej stránky a optimalizácií jej funkcionalít /právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR /oprávnený záujem/ v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR /súhlas dotknutej osoby//.

Doba uchovávania: Údaje zostávajú v našich systémoch do doby nastavenia Vášho webového prehliadača zakázaním súborov cookies pre našu Webovú stránku /čo môže znemožniť správne fungovania našej Webovej stránky/ resp. do doby odvolania Vášho súhlasu s používaním súborov coookies, s výnimkou prípadov vyšetrovania zodpovednosti za trestné činy, v prípade ktorých by si zákonná povinnosť alebo žiadosť orgánov mohla vyžadovať ich zachovanie na dlhšie obdobie.

 

4.1.2    PRIHLÁSENIE SA NA WEBOVEJ STRÁNKE

Všeobecne: Funkcionality Webovej stránky neobsahujú možnosť „štandardnej“ registrácie užívateľov na Webovej stránke, avšak umožňujú užívateľom Webovej stránky prihlásiť sa v Sekcii označenej ako: „Prihlásiť“ nachádzajúcej sa v hlavičke Webovej stránky, a to cestou  vloženia telefonického kontaktu užívateľa Webovej stránky. Po odoslaní telefonického kontaktu, užívateľ Webovej stránky obdrží na ním zadané telefónne číslo SMS kód, ktorý užívateľ vpíše do označeného formulára a odoslaním ktorého dôjde k ukončeniu procesu prihlásenia. Užívateľ tak po odoslaní sms overovacieho kódu získa status „prihlásený“.

Okruh osobných údajov: Telefonický kontakt Dotknutej osoby

Účel spracovania: Osobné údaje zadané pri prihlásení sa do Webovej stránky Prevádzkovateľ spracováva za účelom vykonania úkonov potrebných na umožnenie prihlásenia a spravovanie prihlásenia a za účelom zabezpečenia plnenia zmluvy založenou prihlásením. Účelom služby „prihlásenie“ je umožnenie pridávania inzerátov v online prostredí Internetového portálu, v možnosti sledovania histórie pridaných inzerátov, v možnosti sledovania svojich obľúbených inzerátov tretích užívateľov Webovej stránky, ktorí na Webovej stránke pridali svoj inzerát , ako aj na účely využívania ostatných služieb Internetového portálu.

Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

V časti, ktorú určujú právne predpisy aplikovateľné na zmluvný vzťah s Dotknutou osobou, je právnym základom spracovania osobných údajov plnenie zákonnej povinnosti, v súlade s ustanovením Článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné splniť.

Doba uchovávania: Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s prihlásením v Internetovom portály, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Ukončenie záujmu Dotknutej osoby na ďalšom spracovaní osobných údajov Dotknutá osoba oznamuje prostredníctvom emailovej správy adresovanej Prevádzkovateľovi. Ak všetky alebo niektoré zo spracúvaných osobných údajov, vzhľadom na príslušný stanovený účel, prestanú byť potrebné, Prevádzkovateľ vykoná ich likvidáciu alebo anonymizáciu takým spôsobom, ktorý znemožňuje spätnú identifikáciu Dotknutej osoby, v súlade s princípom minimalizácie údajov a obmedzenia dĺžky spracúvania osobných údajov.

 

4.1.3    KONTAKTNÝ FORMULÁR

Okruh osobných údajov: Meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt

Účel spracovania: Poskytnutie súčinnosti pre dopytujúceho sa užívateľa Webovej stránky

Právny základ: Súhlas Dotknutej osoby udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: Osobné údaje budú spracované po dobu nevyhnutne potrebnú na poskytnutie súčinnosti pre dopytujúceho sa zákazníka a v žiadnom prípade nie dlhšie ako 6 mesiacov od ich získania.

 

4.1.4    POSIELANIE EMAILOVÝCH SPRÁV

Okruh osobných údajov: Meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt a akékoľvek iné Dotknutou osobou uvedené osobné údaje

Účel spracovania: Poskytnutie súčinnosti pre dopytujúceho sa užívateľa Webovej stránky

Právny základ: Súhlas Dotknutej osoby udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: Osobné údaje budú spracované po dobu nevyhnutne potrebnú na poskytnutie súčinnosti pre dopytujúceho sa zákazníka a v žiadnom prípade nie dlhšie ako 6 mesiacov od ich získania.

 

5. KTO JE PRÍJEMCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Spoločnosť BeOnMind s.r.o. oznamuje osobné údaje tretím stranám iba vtedy, keď je to potrebné a funkčné na dosiahnutie účelu spracovania údajov sledovaného v súlade so službou, ktorú ste požadovali. V každom prípade údaje posúvame až potom, ako sme Vás informovali, a ak to bolo potrebné, po prijatí Vášho súhlasu. Sledujeme princíp minimalizácie spracovávania osobných údajov a obmedzenia dĺžky spracúvania osobných údajov.

 

5.2 Prevádzkovateľ môže zhromaždené osobné údaje Dotknutých osôb, ktoré spracováva oznámiť nasledovným subjektom - môže nimi byť poverený sprostredkovateľ alebo samostatný prevádzkovateľ spracovania osobných údajov:

 • zamestnancom spoločnosti BeOnMind s.r.o. zodpovedným za správu a monitorovanie tejto Webovej stránky

 • subjektom poskytujúcim poradenské služby rôzneho druhu (účtovné, daňové, právne a pod.)

 • orgánom verejnej moci a subjektom, ktorým zákon udeľuje právo na prístup (napr. policajné zložky)

 • ďalším osobám, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré pre Prevádzkovateľa v prípade potreby môžu zaisťovať plnenie niektorých povinností spojených s právnymi vzťahmi s Dotknutými osobami vo všetkých alebo niektorých krajinách, v ktorých Prevádzkovateľ pôsobí.

 • spoločnosti: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké.

 

5.3 Presný zoznam osôb určených ako Prijímatelia v danom čase je možné získať písomnou formou na emailovej adrese: studio@beonmind.com

6. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Spoločnosť BeOnMind s.r.o. nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou subjektov označených v predchádzajúcom Článku 5 týchto Zásad.

 

6.2 V niektorých prípadoch by sa údaje mohli preniesť aj mimo Európskej únie do krajín, ktoré prijali úroveň ochrany údajov podobnú európskej (a teda sú príjemcami rozhodnutí o primeranosti) alebo s výhradou ustanovenia Štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou rozhodnutím 2021/914 a zameraných na podriadenie prevodu primeraným zárukám ochrany.

 

7. UCHOVÁVANIE A MAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Naša spoločnosť BeOnMind s.r.o. využíva všetky náležité technické, právne a administratívne prostriedky zabezpečujúce plnenie zákonom uložených povinností pri zachovávaní a ochrane Vašich osobných údajov v boji proti nedovolenému spracovaniu, zverejneniu, poškodeniu, strate a pod..

 

7.2 Osobné údaje, ktoré spracovávame na konkrétny účel alebo viaceré konkrétne účely, sa uchovávajú len po dobu využitia  na tento účel alebo na tieto účely resp. po dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Osobné údaje spracované na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať len do doby, pokiaľ takýto svoj súhlas neodvoláte, maximálne však na dobu 10 rokov.

 

7.3 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 7 Pravidiel, si môžeme ponechať Vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, na uplatnenie resp. výkon práva alebo na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

 

8. VAŠE PRÁVA

8.1 V tejto Časti 8 týchto Zásad sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia. 

 

8.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

(a) právo na prístup

(b) právo na opravu

(c) právo vymazanie

(d) právo na obmedzenie spracovania

(e) právo na prenos údajov

(f) právo namietať proti spracovaniu

(g) právo sťažovať sa dozornému orgánu

(h) právo odobrať súhlas

 

8.3 Právo na prístup: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a to v rozsahu poskytnutia informácií o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o zdroji získaných informácií, o existencii profilovania a o zárukách poskytnutých v prípade medzinárodných prenosov informácií. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom. O svoje osobné údaje môžete požiadať na emailovej adrese: studio@beonmind.com.

 

8.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

 

8.5 Za určitých okolností máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli získané alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracovaním na základe súhlasu; máte námietky voči spracovaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; osobné údaje boli neoprávnene nezákonne. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

8.6 Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: spochybňujete presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie; už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania, ale požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; a Vy ste namietali proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať Vaše osobné údaje. Budeme ich však spracovávať inak: s Vaším súhlasom; na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

 

8.7 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodu Vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje. Spracovanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený; alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme na základe našej alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte a nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestaneme spracovávať osobné informácie.

 

8.8 Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracovávať Vaše osobné údaje na tento účel. 

 

8.9 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na úlohy vykonané z dôvodov verejného záujmu.

 

8.10 Ak sa domnievate, že naše spracovanie Vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

 

8.11 V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas. 

 

8.12 Môžete uplatniť akékoľvek práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

 

8.13 Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: studio@beonmind.com, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť).

 

9. PROFILOVANIE

9.1 Spoločnosť BeOnMind s.r.o. v rámci spracúvania Vašich osobných údajov využíva tzv. Profilovanie pozostávajúce z automatizovaného spracúvania osobných údajov (prostredníctvom webových aplikácií resp. prostredníctvom softvéru).

 

10. ZMENY TÝCHTO PRAVIDIEL

10.1 Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našej Webovej stránke.

 

10.2 Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto Zásadách.

 

10.3 O zmenách týchto Zásad Vás môžeme informovať e-mailom.

 

11. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

11.1  Môžete nás kontaktovať:

(a) poštou na poštovú adresu uvedenú v článku 1, bod 1.1 týchto pravidiel

(b) vyplnením kontaktného formulára na našej Webovej stránke

(c) e-mailom, použitím e-mailovej adresy studio@beonmind.com uverejnenej na našej Webovej stránke.

 

V Bratislave dňa 1.1.2024

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Túto webovú stránku www.fentasy.film (ďalej ako „Webová stránka“ alebo aj ako „Internetový portál“) vlastní a prevádzkuje spoločnosť BeOnMind s.r.o. s.r.o., so sídlom Bosákova 7, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 45 637 440, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č.: 66045/B, emailová adresa: studio@beonmind.com (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo aj ako „spoločnosť BeOnMind s.r.o.“ alebo aj ako „my“ v príslušnom gramatickom tvare).   

 

Na našej Webovej stránke používame súbory cookies, vďaka ktorým môže byť Vaše online prehliadanie jednoduchšie, rýchlejšie a interaktívnejšie. Toto informačné oznámenie popisuje súbory cookies, ktoré sa používajú, a to, ako ich zakázať alebo povoliť. Toto oznámenie by ste si mali prečítať v spojení so Zásadami ochrany osobných údajov dostupnými na tejto Webovej stránke a ktoré tvoria jej neoddeliteľnú časť. 

 

1. Čo je to súbor cookie?

Cookies sú malé súbory, ktoré do Vášho počítača, mobilu alebo tabletu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok používate. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok Váš internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookies vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok.

 

Takýmto spôsobom do Vášho zariadenia uložené súbory cookies umožňujú prispôsobiť si prehliadanie Webovej stránky alebo ho jednoducho uľahčiť (napríklad, uložením jazyka, v ktorom si chcete prehliadať webovú stránku, prístupových poverení do vyhradených oblastí alebo produktov, ktoré ste si uložili do košíka). Vďaka súborom cookies je teda možné zbierať vybrané informácie o preferenciách Vášho online prehliadania a ich využitím spríjemniť Vaše užívateľské prehliadanie webovej stránky. 

2. Ktorý súbor cookie používame? Ako je možné ho povoliť alebo zakázať?

Používame rôzne typy súborov cookies v závislosti od ich funkcií a účelu. Prevádzkovateľ používa súbory cookies na účely:

 • zabezpečenia riadnej funkčnosti tejto Webovej stránky (tzv. technický súbor cookie) 

 • pre analytické účely a štatistické vyhodnocovanie používania služieb a obsahu webovej stránky v záujme neustáleho zlepšovania nastavenia tejto Webovej stránky (tzv. analytický súbor cookie)

 

Vo všeobecnosti môžu byť súbory cookies rozdelené do dvoch makro kategórií: Technické súbory cookie (tzv. essential cookies) a Profilovacie súbory cookies.

 

2.1 TECHNICKÝ SÚBOR COOKIE zaručuje optimálne používanie našej Webovej stránky. Tento súbor cookie musíme používať, pretože v prípade jeho absencie by niektoré časti našej Webovej stránky neboli prístupné alebo by sa ťažko používali. Pre činnosť týchto súborov cookies nie je potrebný Váš súhlas, nie je možné ich deaktivovať a právnym základom, ktorý nám umožňuje ich používanie je náš oprávnený záujem na správnom fungovaní našej Webovej stránky. Technické súbory cookies pomáhajú zistiť:

 • preferencie používateľov týkajúce sa filtrovaných inzerátov, lokality a pod.

 • história prehliadania Webovej stránky, čas strávený na Webovej stránke a pod.

 • identifikáciu používateľa v súvislosti so zobrazeným obsahom podľa jeho preferencií

 

Funkčné súbory cookies, ktoré umožňuje navigáciu podľa série vybraných kritérií (napríklad jazyka) tiež patrí do kategórie technických súborov cookies.

 

Analytické súbory cookies sa používajú najmä za účelom merania návštevnosti a používania Webovej stránky, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v neustálom zlepšovaní Webovej stránky. Zabezpečujú štatistické informácie zhromaždené v súhrnnej forme týkajúce sa počtu návštevníkov a spôsobu, akým používajú našu Webovú stránku.

Ak sa informácie nezhromažďujú v súhrnnej forme a namiesto toho budú obsahovať identifikačné údaje (napríklad IP adresu používanú Vaším zariadením), takéto súbory cookies používané na zhromažďovanie týchto dodatočných údajov budú kvalifikované ako profilovacie súbory cookies, ktoré budú aktívne až po odoslaní Vášho súhlasu. Analytické súbory cookies pomáhajú zistiť: 

 • technické údaje o type webového prehliadača, IP adrese, názve domény, geolokácii a pod.

 • informácie o čase strávenom na Webovej stránke

 • informácie o aktivitách používateľa na Webovej stránke (napr. o zozname obľúbených inzerátov užívateľa, o histórii pridaných inzerátov, o najčastejšie vyhľadávaných inzerátoch a pod.)

 • informácie o Vašej reakcii na propagované produkty a pod.

 

2.2 PROFILOVACÍ SÚBOR COOKIE sa používa na zhromažďovanie informácií o Vašich zvykoch a preferenciách  pri prehliadaní webovej stránky (napr. najčastejšie vyhľadávaný inzerát, najčastejšie vyhľadávaná kategória inzerátov, najčastejšie pridávaná kategória inzerátov atď.): tieto údaje používame na to, aby sme vám mohli ponúknuť prispôsobený obsah. 

 

Profilovací súbor cookie môže byť náš (tzv. prvá strana), ak ho spravuje priamo spoločnosti BeOnMind s.r.o. alebo vlastníctvom tretej strany, t. j. vo vlastníctve našich obchodných partnerov.

 

Ako Prevádzkovateľ môžeme použiť Profilovací súbor cookie za účelom oslovenia Vašej osoby s ponukou našich služieb po tom, čo opustíte našu Webovú stránku, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v ponuke služieb, o ktoré ste prejavili záujem pri návšteve našej Webovej stránky.  Profilovacie súbory cookies napomájú: 

 • zaručiť pohodlie používateľov nášho Internetového portálu

 • štatisticky vyhodnocovať a posudzovať úspešnosť našej Webovej stránky

 

Všetky profilovacie súbory (prvé a tretie strany) je možné povoliť/zakázať pomocou nášho Nastavenia súborov cookies alebo zmenou nastavení prehliadača, ktorý používate na prehliadanie webu.

 

Pripomíname vám, že profilovací súbor cookie, aj keď je označený začiarknutím, bude účinný iba vtedy, ak kliknete na tlačidlo „Súhlasím“ umiestnené na banneri venovanom súborom cookies na našej Webovej stránke. Preto profilovací súbor cookies zhromažďuje informácie o Vašej navigácii iba na základe Vášho výslovného súhlasu.

 

3. Sociálne siete

Nemáme profily v žiadnych sociálnych sieťach a preto nezdieľame Vaše osobné údaje so žiadnou sociálnou sieťou a nepublikujeme Vaše osobné údaje na žiadnej sociálnej sieti  (rozumej najmä Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube a iné).

 

4. Google Analytics a Google reCAPTCHA

Naše lokality využívajú mechanizmy analýzy webových služieb spoločnosti Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): Google Analytics, Google reCAPTCHA.

 

Google Analytics využívajú súbory „cookie“ na analyzovanie používania webových lokalít. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov „cookie“ sa prenášajú na servery spoločnosti Google v USA a archivujú sa. Ak je počas Vašej návštevy našej webovej lokality aktívna funkcia anonymizovania adresy IP, Vaša používateľská adresa IP sa spoločnosti Google poskytne skrátená. Platí to pre členské štáty Európskej únie a ďalšie štáty uvedené v zmluve o Európskom hospodárskom priestore. Kompletná adresa IP sa na server spoločnosti Google v USA odosiela len vo výnimočných prípadoch, kde sa skracuje. Týmto spôsobom je funkcia anonymizovania adresy IP na našej webovej lokalite aktívna.

Na žiadosť operátora webovej lokality využíva spoločnosť Google zozbierané informácie na analýzu prenosu údajov na webovej lokalite a vytváranie správ o používaní webovej lokality a ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality. Adresa IP sprostredkovaná Vaším prehliadačom v službe Google Analytics sa neuchováva spolu s ďalšími údajmi spoločnosti Google. Službu Google Analytics využívame na analýzu používania našej webovej lokality s cieľom zlepšiť ju a prezentovať na nej atraktívnej produkty našich značiek.

 

Google reCAPTCHA: Na ochranu našich online služieb môžeme používať tzv. testy CAPTCHA, ktoré nám umožnia určiť, či je druhá strana ľudská bytosť alebo stroj. Účelom je zistiť, či majú prístupy na svedomí ľudia alebo stroje, ktoré sú často zneužívané. Pretože tento dopyt pochádza zo servera Google, vytvorí Google súbor cookie, ktorý existuje iba po dobu trvania dopytu. Tieto cookies nie je možné zablokovať a sú súčasťou technických cookies.

 

5. Aké je trvanie súborov cookies?

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. V závislosti od trvania súborov cookies rozlišujeme medzi:

 • dočasným súborom cookies ( 0 alebo jedna relácia): údaje zhromaždené týmto súborom cookies sa uchovávajú na obmedzené obdobie, ktoré zodpovedá trvaniu Vašej relácie prehliadania;

 • trvalým súborom cookies: má funkciu ukladania údajov (napríklad hesla pre prístup do vyhradených oblastí, a tak sa zabráni tomu, aby sa muselo zadávať pri každej návšteve). Informácie zhromaždené týmto súborom cookies preto zostávajú uložené v zariadení používanom na Vaše prehliadanie aj po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.
   

6. Ako kontaktovať prevádzkovateľa údajov a úradníka pre ochranu údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov (teda subjektmi, ktoré určujú účely a spôsoby spracúvania osobných údajov) je spoločnosť BeOnMind s.r.o. s.r.o., so sídlom Bosákova 7, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 45 637 440, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava IIIII, Oddiel: Sro, vložka č.: 66045/B.

 

Prevádzkovateľ nevymenoval Zodpovednú osobu pre ochranu údajov.

7. Príjemcovia údajov a prenos údajov mimo Európskej únie

Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies budú oznámené:

 • zamestnancom spoločnosti BeOnMind s.r.o. zodpovedným za správu a monitorovanie tejto Webovej stránky

 • subjektom poskytujúcim poradenské služby rôzneho druhu (účtovné, daňové, právne a pod.)

 • orgánom verejnej moci a subjektom, ktorým zákon udeľuje právo na prístup (napr. policajné zložky)

 • ďalším osobám, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré pre Prevádzkovateľa v prípade potreby môžu zaisťovať plnenie niektorých povinností spojených s právnymi vzťahmi s Dotknutými osobami vo všetkých alebo niektorých krajinách, v ktorých Prevádzkovateľ pôsobí.

 • spoločnosti: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké.

 

V niektorých prípadoch by sa údaje mohli preniesť aj mimo Európskej únie do krajín, ktoré prijali úroveň ochrany údajov podobnú európskej (a teda sú príjemcami rozhodnutí o primeranosti) alebo s výhradou ustanovenia Štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou rozhodnutím 2021/914 a zameraných na podriadenie prevodu primeraným zárukám ochrany.

 

8. Aké sú Vaše práva?

Práva, ktoré vám zákon v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi zaručuje, si môžete uplatniť poslaním e-mailu na adresu studio@beonmind.com. Na Vašu žiadosť odpovieme čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 30 dní od prijatia Vašej správy. V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o kópiu identifikačného dokladu, ak bude v súvislosti s Vašou žiadosťou potrebné overiť Vašu totožnosť.

 

Právo na prístup

Máte právo vedieť, či prebieha spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a ak sa to potvrdí, máte právo získať kópiu týchto údajov a byť informovaný o pôvode údajov; kategóriách spracúvaných osobných údajov; príjemcov údajov; účeloch spracovania; existencii automatizovaného rozhodovacieho procesu, vrátane profilovania; období uchovávania údajov; právach ustanovených nariadením EÚ 2016/679.

 

Právo na opravu

Máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vlastníme, alebo na integráciu údajov, ktoré sú neúplné. Pripomíname, že keď oznámite svoje údaje, aby ste mohli využívať naše služby, ručíte za ich pravdivosť a presnosť. Pomôžte nám zabezpečiť, aby Vaše údaje boli vždy presné, tak, že akékoľvek aktualizácie oznámite na adresu studio@beonmind.com.

 

Právo na vymazanie

Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo ak už nie sme oprávnení ich spracúvať.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo získať obmedzenie spracovania v nasledujúcich prípadoch:

a)    spochybnili ste presnosť svojich osobných údajov. Môžete požiadať o obmedzenie spracovania na obdobie, počas ktorého budeme overovať správnosť vašich údajov;

b)    nie sme oprávnení spracúvať Vaše údaje a namiesto ich vymazania nás môžete požiadať o obmedzenie ich použitia;

c)     ak údaje, ktoré vlastníme - aj keď už pre nás nie sú potrebné na účely spracúvania, na ktoré boli zhromaždené – sú potrebné na to, aby ste zistili, uplatnili alebo obhajovali svoje právo na súde;

d)    vzniesli ste námietku proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu. Kým sa overí, či prevažujú naše oprávnené dôvody vo vzťahu k tým, ktoré vás označujú ako zainteresovanú stranu, môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania.

 

Právo odvolať súhlas

Svoj súhlas v súvislosti so všetkými spracovaniami, ktoré sú na ňom založené, môžete odvolať prístupom na Nastavenia súborov cookies.

 

Právo na prenosnosť údajov

V prípade že Vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, alebo ich spracúvame automatizovanými prostriedkami, môžete uplatniť právo na prenosnosť údajov. Potom budete môcť získať osobné údaje, ktoré ste nám oznámili, v štruktúrovanom formáte, bežne používanom a čitateľnom automatickým zariadením. Môžete nás tiež požiadať o priamy prenos vašich údajov inej spoločnosti, pokiaľ to je technicky možné.

 

Právo na námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane profilovania. Zároveň vás informujeme, že ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, prebieha v rozpore s ustanoveniami nariadenia EÚ 2016/679, máte právo vzniesť sťažnosť príslušnému dozornému údaju na ochranu údajov.

Vyhradzujeme si právo pravidelne aktualizovať obsah tejto Webovej stránky. 

Preto vás vyzývame, aby ste si toto informačné oznámenie pravidelne prezerali, aby ste mali prehľad o všetkých zmenách, ktoré nastali po Vašej poslednej konzultácii.

 

V Bratislave dňa 1.1.2024

bottom of page