top of page

PRINCIPY OCHRANY DAT

 •     ÚVOD

1.1 Tato webová stránka www.fentasy.film (dále jen "webová stránka" nebo "internetový portál") je vlastněna a provozována společností BeOnMind s.r.o., se sídlem na adrese Bosákova 7, Bratislava - Petržalka 851 04, IČO: 45 637 440, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava IIIII, oddíl: Sro, vložka č.: 66045/B, e-mailová adresa: studio@beonmind.com (dále jen "Správce" nebo "Společnost BeOnMind" nebo "my" v příslušné gramatické formě).

1.2 Webová stránka www.fentasy.film je určena k informování veřejnosti o hraném filmu s názvem FENTASY.

1.3 BeOnMind s.r.o, jako správce relevantního informačního systému pro zpracování osobních údajů, zastoupeného touto webovou stránkou, zpracovává osobní údaje jednotlivců, kteří jsou:

1.3.1 návštěvníky webové stránky (dále jen "Návštěvník webové stránky")

1.3.2 registrovanými uživateli webové stránky (dále jen "Uživatel")

(dále společně označováni jako "Osubjekt údajů" v příslušné gramatické formě).

1.4 Oceňujeme a respektujeme vaše soukromí, a proto klademe důraz na ochranu vašich osobních údajů. Zpracováváme vaše osobní údaje v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a novelou č. 18/2018 Z.z. a v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

1.5 BeOnMind s.r.o vydává tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") v souladu s § 19 Zákona o ochraně osobních údajů a články 13 a 14 Nařízení. Účelem těchto Zásad je poskytnout vám, jako subjektu údajů, právní rámec informací, které mají být poskytnuty při shromažďování a zpracování vašich osobních údajů nebo při získávání osobních údajů ze zdroje jiného než subjekt údajů.

1.6 Při prohlížení naší webové stránky, kromě ustanovení těchto zásad společnosti BeOnMind s.r.o, souhlasíte také s podmínkami používání této webové stránky. Protože pokud neakceptujete tyto podmínky a/nebo zásady pro prohlížení naší webové stránky, prosím, nenavštěvujte naši webovou stránku a nevyužívejte obsah a služby nabízené prostřednictvím naší webové stránky.

 •     DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 •     2.1 "Osobní údaje" znamenají jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikace může být provedena přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo odkazem na jednu nebo více specifických fyzických, fyziologických, genetických, duševních, ekonomických, kulturních nebo sociálních vlastností této fyzické osoby.

2.2 "Dohledový orgán" je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk.

2.3 "Správce" je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s dalšími určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky takového zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

2.4 "Příjemce" je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už je třetí stranou nebo ne. Veřejné orgány, které mohou dostat osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se nebudou považovat za příjemce; zpracování těchto údajů těmito veřejnými orgány bude v souladu s platnými pravidly ochrany údajů v souladu s účely zpracování.

2.5 "Profiling" znamená jakýkoliv automatizovaný způsob zpracování osobních údajů spočívající v používání osobních údajů k hodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména analýzou nebo předpovídáním aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybů této fyzické osoby.

2.6 "Pseudonymizace" je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, přičemž tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění toho, aby osobní údaje nebylo možné přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

2.7 "Zpracování" je operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky nebo ne, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, adaptace nebo změna, vyhledávání, konzultace, používání, zveřejňování přenosem, šířením nebo jiným způsobem děláním dostupným, zarovnávání nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení.

2.8 "Zpracovatel" je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

2.9 "Třetí strana" je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo orgán jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje přímo podle pokynů správce nebo zpracovatele.

 •     ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zákonnost, spravedlnost a transparentnost - Osobní údaje budou zpracovávány zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem ve vztahu k subjektu údajů.

3.2 Omezení účelu - Osobní údaje budou shromažďovány pro stanovené, výslovné a legitimní účely a nebudou dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely; další zpracování pro účely archivace v zájmu veřejnosti, vědeckým nebo historickým výzkumem nebo statistickými účely se nepovažuje za neslučitelné s původními účely.

3.3 Omezení dat - Osobní údaje budou odpovídat, být relevantní a omezeny na to, co je nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

3.4 Přesnost - Osobní údaje budou přesné a v případě potřeby udržovány aktuální; budou přijata veškerá opatření, aby se zajistilo, že osobní údaje, které jsou nesprávné vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány, budou bez zbytečného odkladu vymazány nebo opraveny.

3.5 Omezení skladování - Osobní údaje budou uchovávány tak, aby bylo možné identifikovat subjekty údajů ne déle než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány; osobní údaje mohou být uchovávány déle, pokud budou zpracovávány výhradně pro účely archivace v zájmu veřejnosti, vědeckým nebo historickým výzkumem nebo statistickými účely, za předpokladu provedení odpovídajících technických a organizačních opatření požadovaných nařízením k zajištění práv a svobod subjektu údajů.

3.6 Integrita a důvěrnost - Osobní údaje budou zpracovávány způsobem, který zajišťuje adekvátní zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, za použití vhodných technických nebo organizačních opatření.

3.7 Zodpovědnost - Správce bude odpovědný za a musí být schopen prokázat dodržování principů.

 •     PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 BeOnMind s.r.o., jako správce, zpracovává osobní údaje na následujících právních základech:

4.1.1 subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jednu nebo více konkrétních účelů;

4.1.2 zpracování je nutné pro plnění smlouvy, ke které je subjekt údajů stranou, nebo pro podniknutí kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;

4.1.3 zpracování je nutné pro splnění právní povinnosti, kterému je správce podroben;

4.1.4 zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

4.1.5 zpracování je nutné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci;

4.1.6 zpracování je nutné pro účely legitimních zájmů prosazovaných správcem nebo třetí stranou, kromě případů, kdy jsou tyto zájmy přehlíženy zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména když je subjektem údajů dítě.

4.2 BeOnMind s.r.o., jako správce, vždy informuje subjekty údajů o právním základu zpracování osobních údajů.

4.3 Pokud je právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, BeOnMind s.r.o. uchovává záznamy o takovém uděleném souhlasu subjekty údajů.

 •     KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 BeOnMind s.r.o., jako správce, zpracovává následující kategorie osobních údajů:

5.1.1 Identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, národnost, identifikační číslo, číslo pasu a další podobné identifikační údaje;

5.1.2 Kontaktní údaje - adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další podobné kontaktní informace;

5.1.3 Technické údaje - IP adresa, typ prohlížeče, typ zařízení, operační systém a další technické údaje shromažďované prostřednictvím cookies nebo podobných technologií;

5.1.4 Údaje o užívání - informace o tom, jak subjekt údajů používá webové stránky, včetně navštívených stránek, času stráveného na webové stránce a podobných údajů.

5.2 BeOnMind s.r.o. nezpracovává citlivé osobní údaje (např. údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, zdravotní údaje nebo údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby), pokud to nevyžaduje zákon nebo není dáno výslovným souhlasem subjektu údajů.

5.3 Pokud BeOnMind s.r.o. plánuje zpracovávat osobní údaje pro účel odlišný od účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny, poskytne subjektu údajů informace o tomto jiném účelu a veškeré relevantní informace před zpracováním.

 •     ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 BeOnMind s.r.o., jako správce, získává osobní údaje z následujících zdrojů:

6.1.1 Přímo od subjektu údajů - když subjekt údajů poskytuje osobní údaje BeOnMind s.r.o. prostřednictvím webových stránek, registračních formulářů nebo jiných prostředků;

6.1.2 Automaticky prostřednictvím webových stránek - když subjekt údajů používá webové stránky, technické a uživatelské údaje mohou být automaticky shromažďovány prostřednictvím cookies nebo podobných technologií.

6.2 Pokud BeOnMind s.r.o. získává osobní údaje ze zdroje jiného než subjektu údajů, informuje subjekt údajů o tomto skutečností do rozumné doby po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce.

 •     PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 BeOnMind s.r.o., jako správce, může poskytovat osobní údaje následujícím příjemcům:

7.1.1 Zpracovatelé - BeOnMind s.r.o. může pověřit zpracováním osobních údajů třetí strany. V takových případech BeOnMind s.r.o. zajistí, že zpracovatelé dodržují předpisy o ochraně údajů a poskytují dostatečné záruky pro provedení vhodných technických a organizačních opatření splňujících požadavky nařízení.

7.1.2 Veřejné orgány - BeOnMind s.r.o. může poskytnout osobní údaje veřejným orgánům, pokud to vyžaduje zákon nebo na základě oprávněné žádosti.

7.2 BeOnMind s.r.o. nepřenáší osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud nejsou zajištěny dostatečné záruky, jako jsou standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

Vaše Práva

8.1 V této části 8 těchto principů jsme shrnuli práva, která máte podle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení.

8.2 Vaše základní práva podle zákona o ochraně osobních údajů jsou:

(a) právo na přístup

(b) právo na opravu

(c) právo na výmaz

(d) právo na omezení zpracování

(e) právo na přenositelnost údajů

(f) právo námitky proti zpracování

(g) právo podat stížnost u dozorového orgánu

(h) právo odvolat souhlas

8.3 Právo na Přístup: Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o zpracování jeho osobních údajů, včetně informací o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, a příjemcích osobních údajů, předpokládané době skladování osobních údajů, existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování, práva podat stížnost dozorovému orgánu, zdroje informací, existence profilování a opatření zajišťujících bezpečnost při přenosu osobních údajů do zahraničí. První kopie bude poskytnuta zdarma, ale další kopie mohou být zpoplatněny rozumným poplatkem. Můžete požádat o své osobní údaje na e-mailové adrese: studio@beonmind.com.

8.4 Máte právo opravit všechny nepřesné osobní údaje týkající se vás. Za účelem zpracování má subjekt údajů právo doplnit neúplné osobní údaje, a to i tím, že poskytne doplňující prohlášení.

8.5 Za určitých okolností máte právo na výmaz svých osobních údajů bez zbytečného odkladu. Tyto okolnosti zahrnují: osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány; odvoláte souhlas, na kterém je zpracování založeno, a není žádný jiný právní základ pro zpracování; vznese námitku proti zpracování podle určitých pravidel platného práva o ochraně údajů; zpracování slouží pro účely přímého marketingu; osobní údaje byly nezákonně zpracovány. Existují však výjimky z práva na výmaz. Obecné výjimky platí tam, kde je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace; dodržení právní povinnosti; nebo prostanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.6 Za určitých okolností máte právo omezit zpracování svých osobních údajů. Tyto okolnosti zahrnují: contestujete přesnost osobních údajů; zpracování je nelegální a vy se stavíte proti vymazání; již nepotřebujeme osobní údaje pro účely našeho zpracování, ale vy je vyžadujete pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a vy jste se stavěli proti zpracování v očekávání ověření této námitky. Pokud je zpracování na této základně omezeno, můžeme nadále uchovávat vaše osobní údaje, ale zpracujeme je odlišně: s vaším souhlasem; pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků; k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů závažného veřejného zájmu.

8.7 Máte právo namítat zpracování svých osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací, avšak pouze v rozsahu, který dovoluje právní základ. Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu úřední pravomoci svěřené nám; nebo pro účely oprávněných zájmů nás nebo třetí strany. Pokud takovou námitku učiníte a nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k stanovení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, přestaneme zpracovávat osobní informace.

8.8 Máte právo namítat proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování). Pokud takovou námitku učiníte, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje k tomuto účelu.

8.9 Máte právo namítat proti zpracování svých osobních údajů pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo statistických účelů na základě okolností týkajících se vaší konkrétní situace, pokud zpracování není nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu.

8.10 Pokud si myslíte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně údajů, máte právní právo podat stížnost u dozorového orgánu odpovědného za ochranu údajů. Můžete to udělat ve členském státě EU, kde máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde bylo údajné porušení.

8.11 V rozsahu, kde právní základ pro zpracování vašich osobních údajů spočívá v souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

8.12 Všechna práva týkající se vašich osobních údajů můžete uplatnit písemným oznámením.

8.13 Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti, tj. můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat tím, že zašlete e-mail na adresu: studio@beonmind.com, uvedete své osobní údaje, alespoň jméno a příjmení, adresu bydliště, spolu s informací, že nechcete, aby správce zpracovával vaše osobní údaje (nebo pokud chcete pouze dostávat vybrané nabídky, uveďte prosím tyto nabídky, abychom mohli vyhovět vaší žádosti).

PROFILACE

9.1 BeOnMind s.r.o. používá profilaci jako součást zpracování vašich osobních údajů, která spočívá v automatizovaném zpracování osobních údajů (pomocí webových aplikací nebo softwaru).

ZMĚNY V TĚCHTO PRAVIDLECH

10.1 Tato pravidla ochrany osobních údajů mohou být občas aktualizována zveřejněním nové verze na našem webu.

10.2 Občas byste měli zkontrolovat tuto stránku, abyste byli informováni o případných změnách těchto pravidel.

10.3 Můžeme vás informovat o změnách těchto pravidel e-mailem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

11.1 Můžete nás kontaktovat:

(a) poštou na adresu uvedenou v článku 1, bod 1.1 těchto pravidel

(b) vyplněním kontaktního formuláře na našem webu

(c) e-mailem na adresu studio@beonmind.com zveřejněnou na našem webu.

V Bratislavě dne 1. ledna 2024

OZNÁMENÍ O POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Tento web www.fentasy.film (dále jen "web" nebo také "internetový portál") je vlastněn a provozován společností BeOnMind s.r.o., se sídlem na Bosákova 7, Bratislava - Petržalka 851 04, IČO: 45 637 440, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava III, Oddíl: Sro, Vložka č.: 66045/B, e-mailová adresa: studio@beonmind.com (dále jen "provozovatel" nebo také "BeOnMind s.r.o." nebo také "my" v příslušné gramatické formě).

Na našem webu používáme soubory cookies k usnadnění, zrychlení a interaktivnějšímu procházení internetu. Toto oznamovací sdělení popisuje používané cookies a jak je zakázat nebo povolit. Toto oznámení byste měli číst v souvislosti s Zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na tomto webu, které jsou jeho nedílnou součástí.

 •     Co je Cookie?

 •     Cookies jsou malé soubory odesílané na váš počítač, mobil nebo tablet webovými stránkami, které navštěvujete. Cookies jsou uloženy ve složce vámi používaného webového prohlížeče při procházení webovými stránkami. Při opětovné návštěvě těchto stránek váš webový prohlížeč znovu načítá uložené cookies a odesílá je zpět na webovou stránku nebo prvek, který vytvořil původní cookie. To zajišťuje správnou funkčnost těchto webových stránek.

Tyto uložené cookies na vašem zařízení vám umožňují přizpůsobit procházení webové stránky nebo je usnadnit (např. uchováním jazyka, ve kterém chcete procházet webovou stránku, přístupovými údaji k omezeným oblastem nebo produkty, které jste přidali do košíku). Cookies umožňují shromažďovat vybrané informace o vašich preferencích při online procházení a zlepšovat tak vaši uživatelskou zkušenost na webových stránkách.

 •     Jaké Cookies Používáme? Jak je povolit nebo zakázat?

 •     Používáme různé typy cookies v závislosti na jejich funkcích a účelech. Provozovatel používá cookies pro účely:

 • Zajištění správné funkčnosti tohoto webu (tzv. technické cookies)

 • Analytické účely a statistické vyhodnocení používání služeb a obsahu webu v zájmu neustálého zlepšování nastavení tohoto webu (tzv. analytické cookies)

Obecně lze cookies rozdělit do dvou hlavních kategorií: Technické cookies (tzv. nezbytná cookies) a Profilovací cookies.

2.1 Technická Cookies zajišťují optimální použití našeho webu. Tato cookies musí být používána, protože bez nich by některé části našeho webu nebyly přístupné nebo by bylo obtížné je používat. Pro provoz těchto cookies není vyžadován váš souhlas a není možné je deaktivovat. Právní základ, který nám umožňuje je používat, je naše oprávněné zájmy na správném fungování našeho webu. Technické cookies pomáhají určit:

 • Uživatelské preference týkající se filtrované reklamy, polohy atd.

 • Historie procházení, doba strávená na webu atd.

 • Identifikace uživatele v souvislosti s zobrazeným obsahem na základě preferencí

Do kategorie technických cookies patří také funkční cookies, které umožňují navigaci podle série vybraných kritérií (např. jazyk).

 

Analytické soubory cookie jsou především používány k měření počtu návštěv a používání webové stránky, na základě našeho oprávněného zájmu o neustálé zlepšování webové stránky. Poskytují statistické informace shrnuté o počtu návštěvníků a způsobu, jakým používají naši webovou stránku. Pokud informace nejsou shromažďovány ve shrnuté podobě a obsahují identifikační údaje (například IP adresa používaná vaším zařízením), takové soubory cookie používané k shromažďování těchto dodatečných dat budou kvalifikovány jako soubory cookie pro profilování, které budou aktivní pouze po získání vašeho souhlasu. Analytické soubory cookie pomáhají určit:

 • Technické detaily o typu webového prohlížeče, IP adrese, doménovém jménu, geolokaci apod.

 • Informace o času stráveném na webové stránce

 • Informace o aktivitách uživatele na webové stránce (např. seznam oblíbených inzerátů uživatele, historie přidaných inzerátů, nejčastěji vyhledávané inzeráty atd.)

2.2 Soubory cookie pro profilování jsou používány k shromažďování informací o vašich návycích a preferencích během procházení webové stránky (např. nejčastěji vyhledávaný inzerát, nejčastěji vyhledávaná kategorie inzerátu, nejčastěji přidávaná kategorie inzerátu atd.): tyto údaje používáme k nabídce personalizovaného obsahu.

Profilovací soubor cookie může být náš (tzv. první strana), pokud je spravován přímo společností BeOnMind s.r.o., nebo vlastněn třetí stranou, tj. vlastněn našimi obchodními partnery.

Jako provozovatel můžeme využívat soubory cookie pro profilování k oslovení vás nabídkou našich služeb poté, co opustíte naši webovou stránku, na základě našeho oprávněného zájmu nabízet služby, o které jste projevili zájem během návštěvy naší webové stránky. Soubory cookie pro profilování pomáhají:

 • Zajišťovat pohodlí uživatelů našeho internetového portálu

 • Statisticky vyhodnocovat a posuzovat úspěch naší webové stránky

Všechny soubory cookie pro profilování (první a třetí strana) lze povolit/zakázat pomocí našich Nastavení cookie nebo změnou nastavení prohlížeče, který používáte k procházení webu.

Připomínáme vám, že soubor cookie pro profilování, i když je označen zaškrtnutím, bude účinný pouze v případě, že kliknete na tlačítko „Souhlasím“ na banneru s upozorněním na soubory cookie na naší webové stránce. Proto soubory cookie pro profilování shromažďují informace o vaší navigaci pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.

 •     Sociální sítě

 •     Nemáme profily na žádných sociálních sítích a proto nesdílíme vaše osobní údaje s žádnou sociální sítí nebo je nepublikujeme na žádné sociální síti (zejména Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube a další).

 •     Google Analytics a Google reCAPTCHA

 •     Naše webové stránky používají mechanismy analýzy webových služeb od společnosti Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): Google Analytics, Google reCAPTCHA.

Google Analytics používá soubory „cookie“ k analýze používání webových stránek. Informace shromážděné prostřednictvím souborů „cookie“ jsou přenášeny na servery Google ve Spojených státech a archivovány. Pokud je během vaší návštěvy naší webové stránky aktivní funkce anonymizace IP adresy, vaše uživatelská IP adresa je poskytována Google ve zkrácené formě. To platí pro členské státy Evropské unie a další státy uvedené v dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa je poskytnuta serveru Google ve Spojených státech pouze v výjimečných případech, kde je zkrácena. Tímto způsobem je aktivována funkce anonymizace IP adresy na naší webové stránce.

Na žádost provozovatele webové stránky Google využívá shromážděné informace k analýze přenosu dat na webovou stránku a vytváření zpráv o používání webové stránky a dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky. IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem v Google Analytics není ukládána společně s ostatními daty od Googlu. Službu Google Analytics používáme k analýze používání naší webové stránky k jejímu zlepšení a prezentaci atraktivních produktů našich značek.

Google reCAPTCHA: K ochraně našich online služeb můžeme používat tzv. testy CAPTCHA, které nám umožňují zjistit, zda je druhá strana člověk nebo stroj. Cílem je zjistit, zda za přístupy jsou odpovědní lidé nebo stroje, které jsou často zneužívány. Protože tato žádost pochází ze serveru Google, vytváří Google soubor cookie, který existuje pouze po dobu žádosti. Tyto soubory cookie nelze blokovat a jsou součástí technických souborů cookie.

 •     Trvání souborů cookie:

 •     Trvání souborů cookie závisí na konkrétním typu souborů cookie. V závislosti na trvání jsou soubory cookie kategorizovány do:

  •     Soubory cookie relace: Data shromážděná těmito soubory cookie jsou uložena po omezenou dobu odpovídající trvání vaší relace prohlížení.

  •     Trvalé soubory cookie: Tyto soubory cookie slouží k ukládání dat (například hesel k přístupu do omezených oblastí) a zajistit, že není nutné znovu zadávat informace při každé návštěvě. Informace shromážděná těmito soubory cookie zůstává uložena na zařízení používaném k prohlížení i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie, včetně místně uložených objektů, mohou zůstat platné po několik měsíců.

 •     Jak kontaktovat správce údajů a odpovědného za ochranu údajů:

 •     Správcem osobních údajů (subjekty, které určují účely a metody zpracování osobních údajů) je společnost BeOnMind s.r.o. se sídlem na adrese Bosákova 7, Bratislava - Petržalka, 851 04, Slovensko, IČO: 45 637 440, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava IIIII, oddíl: Sro, vložka č.: 66045/B.

Správce osobních údajů nenominoval odpovědného za ochranu údajů.

 •     Příjemci údajů a přenos údajů mimo Evropskou unii:

 •     Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie budou zpřístupněny:

 • Zaměstnancům společnosti BeOnMind s.r.o. odpovědným za správu a monitorování webové stránky.

 • Subjektům poskytujícím různé poradenské služby (účetnictví, daně, právní atd.).

 • Veřejným orgánům a subjektům oprávněným zákonem k přístupu k datům (např. policejní orgány).

 • Ostatním osobám poskytujícím služby pro správce údajů, zpracovávající osobní údaje na jeho účet na základě smlouvy o zpracování údajů, která může plnit určité povinnosti související s právními vztahy se subjekty údajů ve všech nebo některých zemích, kde správce údajů působí.

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy.

V některých případech mohou být údaje přenášeny mimo Evropskou unii do zemí, které přijaly úroveň ochrany údajů podobnou evropským standardům (a jsou příjemci rozhodnutí o adekvátnosti) nebo podléhají ustanovením standardních smluvních podmínek přijatých Evropskou komisí rozhodnutím 2021/914, zaměřených na podřízení přenosu odpovídajícím zárukám.

8. **Vaše práva:**

Pro vykonání svých práv týkajících se osobních údajů můžete poslat e-mail na adresu studio@beonmind.com. Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, ale nejpozději do 30 dnů od obdržení vaší zprávy. V některých případech můžeme požádat o kopii vašeho průkazu totožnosti, pokud je to nutné k ověření vaší totožnosti v souvislosti s vaší žádostí.

 

   - **Právo na přístup:** Máte právo vědět, zda jsou zpracovávány osobní údaje o vás, a pokud ano, máte právo získat kopii těchto údajů a být informován o původu údajů, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích údajů, účelech zpracování, existenci automatizovaných rozhodovacích procesů (včetně profilování), době uchovávání údajů a právech stanovených v Nařízení EU 2016/679.

 

   - **Právo na opravu:** Máte právo opravit nebo doplnit neúplné údaje, které o vás máme.

 

   - **Právo na výmaz:** Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny, nebo pokud nemáme oprávnění je dále zpracovávat.

 

   - **Právo na omezení zpracování:** Máte právo na omezení zpracování v určitých případech, včetně situací, kdy nesouhlasíte s přesností svých osobních údajů, namítáte proti zpracování, nebo když údaje již nejsou potřebné, ale jsou vyžadovány z právních důvodů nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

 

   - **Právo na odvolání souhlasu:** Pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat přístupem k Nastavením souborů cookie.

 

   - **Právo na přenositelnost údajů:** Pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu nebo k plnění smlouvy, nebo pokud je zpracováváme automatizovanými prostředky, máte právo na přenositelnost údajů. To vám umožňuje obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat o přímý přenos svých údajů k jiné společnosti, pokud je to technicky možné.

 

   - **Právo na námitku:** Máte právo kdykoli namítat proti zpracování svých osobních údajů, včetně profilování na základě našich oprávněných zájmů. Pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů o vás porušuje ustanovení Nařízení EU 2016/679, máte právo podat stížnost u příslušné dozorové autority pro ochranu údajů.

 

Vyhrazujeme si právo pravidelně aktualizovat obsah této webové stránky. Proto vás povzbuzujeme, abyste pravidelně přezkoumávali tuto informační sdělení, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách, které nastaly od vaší poslední konzultace.

 

V Bratislavě dne 1. ledna 2024.

bottom of page